Politique relative aux cookies

CRAWLER KARAVAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak CRAWLER KARAVAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Crawler” veya “Şirket” olarak anılacaktır”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

Aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda Crawler’ın hizmete sunduğu internet sitesi üzerinden; üçüncü kişiler tarafından Çerez Politikası ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası yer aldığı üzere çerezler vasıtası ile kişisel verileriniz işlenilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Çerez Politikası ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlar ve kurallar doğrultusunda işlenmektedir. Bu veriler mevzuatta belirlenen süreler ile saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.crawler.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Crawler Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman internet sitesi üzerinden toplanmak sureti ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebi ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çerezleri toplayan üçüncü kişiler nezdinde elektronik ortamda tutulmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen dayanak ve amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Kişisel veri aktarımı yapılan tüm veri işleyen ve üçüncü kişiler, 6698 sayılı Kanuna uygun gizlilik yükümlülüğü altındadır.

Çerez Politikası ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda yer aldığı üzere kişisel verileriniz çerezler vasıtası ile üçüncü kişiler tarafından işlenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel verilerinizin Crawler tarafından yurtiçinde ve yurtdışında aktarımı yapılmamaktadır.

5. Web Sitesinde Yer Alan Formların İlgili Kişiler Tarafından Kullanılması Halinde Kişisel Verilerin İşlenmesi

Web sitesi üzerinde yer alan İletişim Formu’nu doldurmanız halinde verileriniz Crawler tarafından işlenecektir. İşbu form, Şirkete yönelteceğiniz herhangi bir görüş, öneri ve buna ilişkin istekleriniz kapsamındaki bu başvurunuza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Crawler ilgili süreç içerisinde kendisi ile iletişime geçmek isteyen ilgili kişilerin; isim, soyisim, telefon ve elektronik postasına ilişkin kişisel verilerini işlemektedir. Crawler tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak üzere, Şirket nezdinde başvuruyu değerlendirmek ile yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılmakta olup bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya firma ile paylaşılmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir Bu kapsamda paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında işbu Aydınlatma Metninde yer alan tüm hakları kullanabilirsiniz.

Web sitesi üzerinde yer alan Sipariş Formu’nu doldurmanız halinde verileriniz Crawler tarafından işlenecektir. İşbu form, Şirkete yönelteceğiniz ürün siparişleriniz ve buna ilişkin istekleriniz kapsamındaki bu başvurunuza doğru ve eksiksiz süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Crawler ilgili süreç içerisinde ilgili kişilerin; isim, soy isim, telefon numarası, elektronik posta, web sitesi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, fatura ve sevk adresi formu ile ülke, şehir, posta kodu, adres verileri işlemektedir. Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; sipariş talebinizin değerlendirilmesi, Şirketimiz üretim politikası çerçevesinde üretim süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı üretim ve sipariş süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Crawler tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak üzere, Şirket nezdinde başvuruyu değerlendirmek ile yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılmakta olup bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya firma ile paylaşılmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir Bu kapsamda paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında işbu Aydınlatma Metninde yer alan tüm hakları kullanabilirsiniz.

Web sitesi üzerinde yer alan Sipariş Formu’nu ve İletişim Formu’nu doldurmanız halinde verileriniz mevzuatta belirlenen süreler ile saklanacak ve en çok 6 ay süre ile saklanacaktır.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 13.maddesi uyarınca Crawler’a her zaman başvurabilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; https://www.crawler.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ilgili kişi başvuru formu ile veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya e-posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Crawler’a daha önce bildirilen ve Crawler sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Crawler’a iletmeniz durumunda Crawler, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Crawler tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlendiği üzere; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” maddesi uyarınca ücret alınabilecektir.

Veri Sorumlusu:
CRAWLER KARAVAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:174 Başiskele/ KOCAELİ