formulario de solicitud de contacto

Sayın İlgili,

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında ve daima kanuna uygun CRAWLER KARAVAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra kısaca “Şirket” veya “Crawler” olarak anılacaktır”) tarafından işlenebilecektir. Söz konusu KVK Kanunu kapsamında işlenen kişisel verileriniz bakımından Crawler “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin Crawler tarafından işlenme amaçları, kişisel verilerinizin paylaşılması ve paylaşım amaçları, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve bunların hukuki sebepleri hakkında detaylı bilgi almak için " Aydınlatma Metninden" yararlanabilirsiniz.

KVK Kanunu Madde 10 ve 11 hükümleri uyarınca Veri Sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  6. KVK Kanununun Madde 7 hükmünde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  7. Yukarıda yer alan (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucunun ortaya çıkmasına itiraz etme
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla KVK Kanununun Madde 13 hükmü ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Veri Sorumlusu Crawler’a yapacağınız yazılı başvurularınızda kullanılmak üzere aşağıda yer alan İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU kullanımınıza sunulmuştur. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMUNU, içerisinde yer alan açıklama ve uyarılara uygun olarak doldurarak kimliğinizi teyit etmeye elverişli belgeler ile birlikte Veri Sorumlusuna iletmeniz halinde başvurunuz, mümkün olan en kısa zamanda ve fakat en geç talebin Veri Sorumlusuna ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Crawler tarafından başvurunuz cevaplanırken Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlendiği üzere; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” maddesi uyarınca ücret alınabilecektir. KVK Kanunu Madde 13 uyarınca, Veri Sorumlusu olan Crawler’a yapacağınız başvurularda, İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ve eklerini aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ AÇIKLAMA
Elden Şahsen Yapılan Başvuru Elden şahsen yapılan başvurularda, kişinin başvurusu kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilecektir. Crawler çalışanı kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtecektir. Başvuru form ve eklerinizi, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı zarf içerisinde teslim etmeniz rica olunur.
Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) Adresine Yapılan Başvuru Şirketimizin KEP adresi : < ……> Bu kanallara yapılan başvuruların yalnızca ilgili kişinin KEP adresi üzerinden yapılması gerekmektedir ve bu koşulla ayrıca kimlik teyidinin yapılmasına gerek yoktur.
Elektronik İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru İlgili kişi tarafından <…..> elektronik posta adresine elektronik imzalı ve/veya mobil imza ile başvuru yapılabilir. Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidinin ardından başvuru kabul edilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise veya form teyit edilemeyen mobil imza ile gönderildiyse, ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir.
Başvurunuzun ivedilikle sonuçlandırılabilmesi için elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.
İadeli Taahhütlü Posta İlgili kişi tarafından iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla Veri Sorumlusunun yasal ikamet adresi olan Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:174 Başiskele/ KOCAELİ adresine iletilen başvurularda kimlik teyidine elverişli belgelerin eklenmesi zorunludur, aksi halde işlem yapılamayacaktır.
Başvuru form ve eklerinizi, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı zarf içerisinde postaya vermeniz rica olunur.
Noter Aracılığıyla Başvuru İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla Veri Sorumlusunun yasal ikamet adresi olan Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:174 Başiskele/ KOCAELİ adresine iletilen başvurularda kimlik teyidi noter tarafından yapılacağı için Veri Sorumlusu tarafından ayrıca kimlik teyidi yapılmayacaktır.


Saygılarımızla,

Veri Sorumlusu:

CRAWLER KARAVAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:174 Başiskele/ KOCAELİ

Web Adresi: https://www.crawler.com.tr/

Telefon: 0 (216) 606 17 51

E-posta : bilgi@crawler.com.trİLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU için tıklayınız